Chlortix SZOK
Chlortix SZOK

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej. 

34,44 zł
Produkt dostępny w czasie
Waga
DOSTĘPNY

Opis

Skład:

Substancja czynna:  Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu zaw. 1000 mg/g (zaw. aktywnego chloru 550mg/g-650 mg/g) CAS: 51580-86-0 , WE: 220-767-7

 

Postać preparatu:

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci: granulat 1 kg

 

Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

 

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

Ø  Escherichia coli

Ø  Pseudomonas aeruginosa

Ø  Staphylococcus aureus

Ø  Enterococcus hirae

Ø  Legionella pneumophila

 

Sposób użycia:

Ø  Dezynfekcja wody basenowej

Ø   Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dozować produkt w następującym stężeniu aktywnego chloru: Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) -  dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); Escherichia coli -  dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);

Enterococcus hirae (paciorkowiec) -  dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);

Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) -  dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);

Legionella pneumophila  -  dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h).

Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 10 mg/l. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h.

Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

 

Ø   Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomiernie mieszanie wody - zastosować 18 g  preparatu Chlortix Szok na 1 m3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 2 h).

18 g produktu to:  około 1 łyżki stołowej tabletek o gramaturze (0,01-0,5g) lub

7 tabletek o gramaturze 2,7 g 

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. Taką samą dawkę należy stosować w przypadku wykrycia skażenia basenu. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Natomiast w  celu utrzymania bieżących parametrów wody basenowej określonych w rozporządzaniu Ministra Zdrowia  dla basenów przydomowych należy stosować następująca dawkę preparatu 1,10 g na 1 m3 lub dla wanien Jacuzzi 1,8 g na 1 m3 dwa razy dziennie.

Preparat Chlortix Szok można dawkować bezpośrednio za pomocą skimera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą śluzy dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

 

 

 

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO

Znak:

                                                                                            

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H319 Działa drażniąco na oczy

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych;

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

 

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P261 Unikać wdychania pyłu

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304+P340  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P 102 Chronić przed dziećmi

 

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym:

Masa netto:

Data produkcji:

Nr serii:

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

 

Szczegóły produktu

991 Przedmioty