Aktywny tlen Chlortix OXY
Aktywny tlen Chlortix OXY

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

55,35 zł
Produkt dostępny w czasie
Waga
DOSTĘPNY

Opis

Skład:

Substancja czynna:  Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu CAS: 70693-62-8, WE: 274-778-7. 1000 g preparatu zawiera 860 g – 960 g substancji czynnej

Inne składniki: peroksodisiarczan(VI) di potasu  1-5%, tetra(węglan(2-)di-hydroksypentamagnezu  1-2%

Postać preparatu:

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci:  tabletki 20 g

Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

Ø  Escherichia coli

Ø  Pseudomonas aeruginosa

Ø  Staphylococcus aureus

Ø  Enterococcus hirae

Ø  Legionella pneumophila

Sposób użycia:

Dezynfekcja wody basenowej

Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 7,2-7,6. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 70 g  preparatu ChlorTix OXY  na 1 m3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h). Dawkowanie przeprowadzić wieczorem przez bezpośrednie wsypanie odpowiedniej ilości preparatu do wody wzdłuż krawędzi basenu, lub też wlanie roztworu wcześniej już rozpuszczonego w plastykowym pojemniku. Podczas użytkowania basenu zaleca się kontrolować stężenie ilości tlenu w wodzie. Można korzystać z baseny gdy stężenie tlenu znajduje się na poziomie 8-15mg/l. Czynność powtórzyć co 3-6 dni.

 

 

 

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZNAK:

                                                                                                                   

Z Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

 

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 Chronić przed dziećmi

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodatkowe informacje o zagrożeniach:

EUH208 - Zawiera peroksodisiarczan(VI) di potasu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

 

Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną

 

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym:

Data produkcji:

Nr serii:

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Szczegóły produktu

997 Przedmioty